Artykuły

Czy pielęgniarka po uzyskaniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lecz bez kursu specjalistycznego opatrywania, ran może opatrywać rany, oparzenia, odleżyny i zdejmować szwy?

Pielęgniarka jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. „w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego” (Dz. U. Nr 210, poz. 1540). Zgodnie §1 ust. 1 pkt 1 lit f oraz pkt 3 lit. h i i ww. rozporządzenia pielęgniarka jest uprawniona samodzielnie bez zlecenia lekarskiego wykonywać świadczenia zapobiegawcze w zakresie pielęgnacji skóry i błon śluzowych z zastosowaniem środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, a w przypadku realizacji świadczenia leczniczego obejmującego dobór sposobów i opatrywanie oparzeń, ran, odleżyn (do III° włącznie) oraz przetok, zdejmowania szwów, może wykonać te świadczenia samodzielnie bez zlecenia lekarskiego pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego

Zgodnie z Ramowym programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego w treściach nauczania są zawarte m.in.: wiadomości dotyczące ran i zakażenia w chirurgii:

  • rany - rodzaje, podział,
  • fazy gojenia się ran,
  • metody leczenia ran - pierwsza pomoc, uodparnianie, leczenie chirurgiczne,
  • pielęgnowanie chorego z raną odleżynową - ocena ryzyka odleżyn (skale), przyczyny odleżyn, ocena stopnia odleżyny, leczenie miejscowe z zastosowaniem nowoczesnych opatrunków, leczenie ogólne, profilaktyka przeciwodleżynowa,

Na ww. specjalizacji pielęgniarka uczy się także jak ocenić stopień i powierzchnię oparzenia oraz podjąć działania lecznicze w ramach pierwszej pomocy przedlekarskiej, a także jak opatrzyć oparzenia (do III° włącznie).

W związku z powyższym pielęgniarka, która ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego może samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego wykonywać wyżej określone czynności. Należy pamiętać, iż pielęgniarka, położna przy podejmowaniu czynności związanych z samodzielnym wykonywaniem świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych nie powinna wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe, a w szczególności podejmować czynności wymagających umiejętności zawodowych uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego w odpowiedniej formie kształcenia podyplomowego (§ 9 ww. rozporządzenia).

W sytuacji wykonania samodzielnych czynności rozporządzenie nakłada na pielęgniarkę zatrudnioną w podmiocie leczniczym obowiązek poinformowania bez zbędnej zwłoki lekarza o samodzielnym wykonaniu świadczeń wymienionych w § 1 ww. rozporządzenia oraz o podanych lekach (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

 

(MK)