Artykuły

Czy pielęgniarka z tytułem specjalisty w pielęgniarstwie ratunkowym może być kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego?

W myśl przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) do wykonywania medycznych czynności ratunkowych uprawnieni są wszyscy członkowie ratownictwa medycznego (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu).

Zakres medycznych czynności ratunkowych, do wykonywania których uprawniona jest pielęgniarka, w zespole ratownictwa medycznego został określony w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielonych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz. 1540).

Należy nadmienić, iż zakres czynności do samodzielnego wykonania których uprawniona jest pielęgniarka systemu jest tożsamy z zakresem czynności, do wykonania których uprawniony jest ratownik medyczny.

W związku z ww. aktami prawnymi wynika, iż pielęgniarki systemu mają identyczne uprawnienia do samodzielnego wykonania medycznych czynności ratunkowych jak ratownicy medyczni i mogą pełnić funkcje w zespołach ratownictwa medycznego.

Pielęgniarka z tytułem specjalisty w pielęgniarstwie ratunkowym może być kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego.