Artykuły

Czy pielęgniarka anestezjologiczna może bez obecności lekarza nadzorować pacjenta w trakcie zabiegu wykonywanego w znieczuleniu miejscowym oraz wypełniać kartę przebiegu znieczulenia?

Zgodnie z § 9 pkt 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15) podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną. Z kolei w myśl § 9 pkt 11 ww. rozporządzenia lekarz dokonujący znieczulenia znajduje się w bezpośredniej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znieczulenia. Interpretacja powyższych zapisów może prowadzić do wniosku, iż pielęgniarka anestezjologiczna może w ramach współpracy z lekarzem nadzorować, monitorować pacjenta w trakcie zabiegu wykonywanego w znieczuleniu miejscowym, ale nie może tego robić samodzielnie, to jest z wyłączeniem obecności lekarza.

Ponadto należy wyraźnie wskazać, iż zgodnie z § 9 pkt 12 powyższego rozporządzenia to lekarz dokonujący znieczulenia wypełnia kartę przebiegu znieczulenia, uwzględniającą w szczególności jego przebieg, dawkowanie anestetyków i innych leków, aktualne wartości parametrów podstawowych funkcji życiowych oraz ewentualne powikłania. W świetle powyższych zapisów lekarz jest zobowiązany do wypełnienia tej karty i nie powinien zlecać jej prowadzenia pielęgniarce ani też nie może jedynie nadzorować prowadzenia karty znieczulenia. Należy zaznaczyć, iż niedopuszczalne jest w szczególności podpisanie karty znieczulenia wyłącznie przez pielęgniarkę a nie przez lekarza anestezjologa. Jednocześnie należy wskazać, iż wypełnianie karty znieczulenia przez pielęgniarkę jest czynnością wykraczającą poza jej zakres kwalifikacji zawodowych i nie powinna ona czynności tej wykonywać. W przypadku wykonywania takich czynności pielęgniarka naraża się ona na ewentualną odpowiedzialność prawną i zawodową. Jednocześnie stosowanie w podmiocie leczniczych procedur wewnętrznych, które są niezgodne z zapisami obowiązującego prawa może rodzić odpowiedzialność kadry zarządzającej tegoż podmiotu leczniczego.