Galerie zdjęć oraz media

Wywiad z Haliną Boniecką - Przewodniczącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 

28.08.2012 r.

Rozmowa dla „Rzeczpospolitej”.

Pacjenci skarżą się także na pielęgniarki.

Halina Boniecka

Prezes Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

 

Katarzyna Nowosielska: Pacjenci, czując się poszkodowani przez lekarzy, mogą pozwać szpital do sądu cywilnego lub pójść do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych. A jaki  udział w szkodach mają pielęgniarki?

Halina Boniecka: Dużo skarg pojawiło się, kiedy weszliśmy w system ubezpieczeń zdrowotnych i pojawiło się pojęcie płacenia na służbę zdrowia. W latach 2007-2011 do sądów pielęgniarek i położnych wpłynęło 156 skarg. Z każdym rokiem ich jednak przybywa. Między 1991 a 1999 r. było znacznie mniej ukaranych. Fakt jednak, że pacjenci składają coraz więcej skarg nie oznacza, że znacznie wzrosła liczba wykroczeń zawodowych, które popełniają pielęgniarki. Na 1000 skarg 90 proc. nie ma uzasadnienia.

Jak kończą się sprawy przed sądami pielęgniarskimi?

W latach 2007-2011 na 156 skarg ok. 20 proc. zakończyło się upomnieniami. Kolejne 13 proc. to nagany, prawie 4 proc. zawieszenia w prawie wykonywania zawodu, 5 proc. umorzenia postępowań, 2,5 proc. to odstąpienia od wymierzenia kary, 4,5 proc. uniewinnienia. I w  końcu niecały procent to zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w zoz na okres dwóch lat. Reszta skarg została odrzucona.

Z czego biorą się skargi pacjentów i na co najczęściej się żalą?

Z za długich kolejek, z frustracji, z poczucia, że poziom opieki jest inny niż kiedyś.  Polak ciągle myśli, że jeśli trafi na kardiologię, to zbadają go też okuliści i ortopedzi, bo oprócz serca ma chory kręgosłup. Tymczasem odziały szpitalne są specjalistyczne. A pacjent, który opuszcza kardiologię, jest zdziwiony i zły, że  dostał skierowanie nie tylko do poradni kardiologicznej na kontynuacje leczenia ale także do poradni chirurgicznej. Najwięcej skarg, bo aż blisko 70 proc. dotyczy jednak wykroczeń przeciwko zasadom etyki zawodowej, następnie 20 proc. niewłaściwej pielęgnacji pacjentów, a 10 proc. to błędnie wykonywane zabiegi.

Co mieści się pod pojęciem wykroczeń przeciwko zapisom kodeksu etyki zawodowej?

Mieliśmy np. skargę pacjenta, który przesłuchiwany przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej powiedział, że pielęgniarka była arogancka i wulgarna. Podczas rozmowy ze starszym panem rzecznik zorientował się, że pielęgniarka za głośno do niego mówiła. Pacjent miał aparat słuchowy, a pielęgniarka nie wyczuła dobrze jakiego tonu głosu potrzebuje. Każda wypowiedź pielęgniarki i położnej musi być zatem wyważona. Zdarzyło się również, że pielęgniarki lub położne zwracają się do pacjenta bezosobowo lub w formie nieakceptowanej przez niego. To budzi niezadowolenie. Jeśli do tego stanu dołączy się długi czas oczekiwania na świadczenie, skarga gotowa.

Czy do sądów trafia też dużo spraw, w których pielęgniarki i położne ewidentnie zawiniły ?

Tak, bo zdarza się, że pielęgniarka podaje pacjentom leki bez wpisanego zlecenia lekarskiego. Jest to naruszenie reguł wykonywania zawodu oraz obowiązującego prawa. Podobnie gdy pielęgniarka wykonuje szczepionki w niewłaściwy sposób, np. domięśniowo, a powinna podskórnie. Wówczas pacjent widzi, że odczyn poszczepienny jest duży, ma powikłania w miejscu wkłucia i zaburzenia funkcji ręki, ból itp. Składa wtedy skargę. Błędy w szczepieniach czy pomyłki w podawaniu leków wynikają jednak głównie ze złej organizacji pracy. Lekarze zlecają szereg prac, które należą do zakresu kompetencji innych pracowników medycznych.

Kto wówczas ponosi karę?

Do odpowiedzialności pociągnięta jest pielęgniarka i położna, ale także winą obciążany jest też przełożony, który świadomie narusza prawo. Przydziela zadania niezgodne z kompetencjami pracownika.  Położna powinna np., zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, odmówić wykonania szczepienia, a kierownik nie może go zlecać.

„Rzeczpospolita”, 28.08.2012 r.

Halina Boniecka, Pacjenci skarżą się także na pielęgniarki.

Oprac. Katarzyna Nowosielska

Opieka do poprawy - wywiad z Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Joanną Walewander dla Rzeczpospolitej

 

„Rzeczpospolita”, 17.08.2012 r.

Joanna Walewander, Opieka do poprawy.

Oprac. Katarzyna Nowosielska

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o udzielenie patronatu.doc)Wniosek o udzielenie patronatu.doc[ ][ ]49 kB
REGULAMIN

przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1
Regulamin określa procedurę i zasady oceny wniosków o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

Rozdział 2
Zasady przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

§ 2
1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej stanowią szczególnego rodzaju wyróżnienie dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z:
- promocją samorządu pielęgniarek i położnych,
- promocją zawodów pielęgniarek i położnych,
- edukacją zdrowotną,
-opieką zdrowotną.

§ 3
 1. Patronat honorowy Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej może być przyznany przedsięwzięciu, które:
  1. ma zasięg, rangę lub znaczenie regionalne, ponadregionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe;
  2. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla strategii samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych,
  3. ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla rozwoju zawodów pielęgniarki i położnej oraz pozycji tych zawodów w systemie opieki zdrowotnej i w społeczeństwie.
 2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

§ 4
 1. Decyzję o przyznaniu patronatu honorowego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnejpodejmuje Prezydium NRPiP.
 2. Decyzję o przyznaniu patronatu Prezesa NRPiP lub udziale Prezesa w komitetach honorowych podejmuje Prezes NRPiP.
§ 5
Przyznanie przez Prezydium NRPiP patronatu honorowego lub przyjęcie przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego lub udziału w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dla organizatora.

§6
Informacja o przyjęciu przez Prezesa NRPiP patronatu honorowego, przyznaniu przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium patronatu honorowego lub wyrażeniu zgody na udział Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej jest zamieszczana na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Rozdział 3
Procedura przyznawania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udziału Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

§ 7
Wniosek o przyznanie patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej:
 1. Organizator składa do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 2. wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: www.nipip.pl .
 3. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
  1. szczegółowy program organizowanego przedsięwzięcia;
  2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny organizatora i wskazującego osoby uprawnione do jego reprezentowania;
 4. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3, powinien być przesłany na adres:
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Pory 78 lok.10
02-757 Warszawa
lub złożony w Kancelarii Ogólnej NIPiP nie później niż na 60 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia.

§ 8
Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 7 ust. 1 i 3 lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

§ 9
 1. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej pod kątem zasadności przedkłada się Prezydium NRPiP lub w uzasadnionych przypadkach Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
 2. Wniosek o przyznanie honorowego patronatu Prezesa NRPiP lub udziału w komitetach honorowych przedkłada się do decyzji Prezesa.
 3. Osoba przygotowująca materiał dla Prezesa NRPiP lub Prezydium może zwrócić się o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie patronatu lub udziału Prezesa NRPiP w komitecie honorowym przedsięwzięcia do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej NRPiP (lub innych zewnętrznych organizacji) działających w obszarze zawodów pielęgniarki i położnej, jak również do Organizatora przedsięwzięcia w celu uzyskania dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.
 4. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego Prezesa NRPiP, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych lub uczestnictwa Prezesa NRPiP w komitecie honorowym oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej , Organizator przedsięwzięcia powiadomiony zostanie, w ciągu 10 dni po podjęciu decyzji.
Rozdział 4
Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Prezesa NRPiP w komitetach honorowych oraz patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej

§ 10
 1. Organizator przedsięwzięcia, które Prezes NRPiP lub Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych objęła patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub w którym Prezes przyjął udział w komitecie informuje współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie.
 2. W przypadku objęcia przez Prezesa NRPiP lub Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udziale Prezesa NRPiP w komitetach honorowych, organizator będzie miał prawo do rozpowszechniania Logo Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych w zakresie danego przedsięwzięcia, po uzyskaniu każdorazowo od Izby akceptacji sposobu odwzorowania Logo, w tym jego zgodności ze wzorem. Akceptacja Izby musi być wydana na piśmie.
 3. Organizator umieszcza informacje o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przekazuje Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych pulę zaproszeń do bezkosztowego udziałuw przedsięwzięciu.
 4. Objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym, patronatem medialnym Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub udział Prezesa NRPiP w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem przedłożenia Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium sprawozdania organizatora z przebiegu przedsięwzięcia w formie pisemnej do którego należy dołączyć 2 egzemplarze wszystkich opracowanych przez organizatora materiałów edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych, informujących o przyznanym wyróżnieniu.
 5. Sprawozdanie wraz załączonymi materiałami określonymi w ust. 3, powinno zostać przesłane w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres wskazany w § 7 ust.4 lub zostać złożone w Kancelarii Ogólnej NIPiP.
Rozdział 5
Odebranie patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub rezygnacja Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z udziału w komitecie honorowym

§ 11
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes NRPiP, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium może odebrać przyznany patronat honorowy, patronat medialny Magazynu Pielęgniarki i Położnej lub wycofać swój udział w komitecie honorowym.
 2. O odebraniu patronatu honorowego, patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej Organizator przedsięwzięcia jest informowany w formie pisemnej.
§ 12
Odebranie patronatu honorowego patronatu medialnego Magazynu Pielęgniarki i Położnej, lub rezygnacja Prezesa NRPiP z udziału w komitecie honorowym zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji o przyznanym patronacie ze wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych i innych związanych z realizacją przedsięwzięcia.