Jaka obowiązuje procedura w sprawie przyznania cudzoziemcowi (obywatelowi kraju spoza UE) prawa wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce?

Cudzoziemcowi (obywatelowi kraju spoza UE), który uzyskał tytuł zawodowy pielęgniarki za granicą (poza granicami UE) i chciałby wykonywać ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011, Nr 174, poz. 1039) okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać mu prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na stałe lub na czas określony, jeżeli:

1)      posiada zezwolenie na osiedlenie się;

2)      włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej;

3)      przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód;

4)      przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;

5)      posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych;

7)      jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;

8)      odbył roczny staż podyplomowy w podmiocie leczniczym;

9)      wykazuje nienaganną postawę etyczną.

W związku z powyższym tytuł i dyplom uzyskany za granicą przez cudzoziemca będzie honorowany w Polsce, o ile zostanie podany procesowi nostryfikacji.

Nostryfikację regulują dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006, Nr 63, poz. 443) oraz rozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011, Nr 196, poz. 1168). W zależności od dokumentu uzyskanego po zakończeniu nauki, nostryfikacji będzie dokonywać odpowiednio:

-        kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą bądź,

-        rada jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia na danym kierunku.

Po ustaleniu, czy szkoła jaką cudzoziemiec ukończył, jest na poziomie średnim czy studiów wyższych należy zwrócić się do właściwego kuratora oświaty bądź rady jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej studia na kierunku pielęgniarskim, z wnioskiem o uznanie takiego dyplomu w Polsce. Do wniosku należy dołączyć dokument przedstawiający przebieg kształcenia, obejmujący w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych ze wskazaniem uzyskanych z nich ocen oraz liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć edukacyjnych. Dokumenty te sporządzone w języku obcym, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego bądź konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia powinno być wydane przez polskiego lekarza.

Ponadto zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (j.t. Dz. U. z 2011, Nr 43, poz. 224 ze zm.), cudzoziemiec otrzymuje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu przed państwową komisją kwalifikacyjną. Więcej informacji na temat poświadczenia znajomości języka polskiego można znaleźć na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz na stronie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Opracował:

Klaudiusz Sigiel

Asystent ds. prawnych

Zatwierdził:

Agnieszka Ambroziak

Radca prawny NRPiP