Jaka obowiązuje w Wielkiej Brytanii procedura uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarki, położnej?

Zgodnie z art. 50 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, właściwe ograny Państwa Członkowskiego rozpatrujące wniosek o zezwolenie na wykonywanie określonego zawodu regulowanego mogą żądać przedstawienia następujących dokumentów i zaświadczeń:

1)     dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby,

2)     kopie poświadczeń kwalifikacji zawodowych lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pielęgniarki (mogą również żądać programu kształcenia),

3)     dokument poświadczający, że nie zawieszono i nie pozbawiono Pani prawa wykonywania zawodu ani nie toczy się postępowanie w tej materii,

4)     dokument poświadczający, że posiada Pani odpowiedni stan zdrowia do wykonywania zawodu pielęgniarki,

5)     zaświadczenie wydane przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego, że kształcenie jest zgodne z ww. Dyrektywą.

W celu zarejestrowania się w NMC (Nursing & Midwifery Council), w pierwszej kolejności należy zwrócić się do NMC o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą pocztową, telefonicznie (020 7333 9333), za pośrednictwem e-maila (eu.enquiries@nmc-uk.org) lub poprzez wypełnienie formularza online na stronie:

http://www.nmc-uk.org/Registration/Joining-the-register/Trained-in-the-EU-or-EEA/ (Information for nurses and midwives who trained in an EU or EEA member state). Dopiero wtedy zostanie przysłany Pani właściwy formularz zgłoszeniowy z indywidualnym numerem referencyjnym PRN (personal reference number), który po wypełnieniu wraz z pozostałymi dokumentami przetłumaczonymi na język angielski oraz kserokopią paszportu lub dowodu osobistego należy złożyć do NMC. Numer PRN będzie potrzebny przy każdym późniejszym kontakcie z NMC. Dokumenty takie jak poświadczenie kompetencji oraz zaświadczenie, że nie zawieszono ani nie pozbawiono Pani prawa wykonywania zawodu ani nie toczy się postępowanie w tej materii wydają krajowe organy (okręgowa izba pielęgniarek i położnych, w której jest Pani zarejestrowana)

Dokumenty, o których mowa w pkt 3, 4 mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wydania.