Jaką procedurę, należy zastosować w przypadku uznawania kwalifikacji zawodowych obywatela polskiego, który uzyskał dyplom w innym kraju?

Zgodnie z art. 11 ust 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki uzyskuje osoba, która posiada, miedzy innymi, dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Wskazany wyżej przepis art. 11 ust 2 pkt. 2, przewiduje wprost sytuacje, w której wnioskodawca nie posiada dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarek i odsyła do właściwych przepisów odrębnych.

W zależności od konkretnej sytuacji, przepisami odrębnymi, według których należy rozpatrywać kwestie uznania kwalifikacji zawodowych, będą odpowiednio:

  • w przypadku dyplomów uzyskanych poza granicami Unii Europejskiej – odpowiednie przepisy dotyczące nostryfikacji świadectw.
  • w przypadku dyplomów uzyskanych na terenie Unii Europejskiej – przepisy ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej lub ustawa dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394) wraz z aktami wykonawczymi.