Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych, wystawiając właściwe zaświadczenie na cele uznawania kwalifikacji, może żądać zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny?

Integralnym elementem wszystkich zaświadczeń wystawianych przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych jest potwierdzenie niekaralności danej osoby. Należy pamiętać, iż izba okręgowa potwierdza w ten sposób fakt niekaralności, wyłącznie w zakresie odpowiedzialności zawodowej.

Podkreślam, iż wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej, nie jest uzależnione od niekaralności kandydata. Z uwagi na powyższe, okręgowa izba pielęgniarek i położnych nie może wymagać dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, wystawionego przez Krajowy Rejestr Karny.