Czy okręgowa izba pielęgniarek i położnych, może wypełniać formularze i zaświadczenia, wystawione w językach innych niż polski?

Postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji, prowadzone jest w całości w języku urzędowym państwa przyjmującego. W praktyce władz właściwych, w niektórych państwach członkowskich, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, pielęgniarka lub położna, celem ukończenia procedury uznawania kwalifikacji zawodowych, zobowiązana jest do przedstawienia, wypełnionego przez władze właściwe państwa macierzystego, formularza zgodnie ze wzorem określonym przez państwo przyjmujące.

Zarówno w prawie krajowym, jak i ustawodawstwie wspólnotowym nie istnieją uregulowania, które stałyby na przeszkodzie w wypełnianiu przedmiotowych formularzy. W razie wątpliwości, okręgowa izba pielęgniarek i położnych powinna zwróć się do wnioskodawcy o dostarczenie tłumaczenia przysięgłego danego formularza.

“Supporting Declaration of good Health” jest dokumentem poświadczającym stan zdrowia aplikanta, pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej. Okręgowa izba, jako organ właściwy, zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej, powinna taki formularz wypełnić, opierając się na zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez uprawnionego lekarza bądź przekazać niniejszy formularza do wypełnienia lekarzowi.

„Supporting Declaration of good character” – jest potwierdzeniem niekaralności, które okręgowa izba powinna wystawić na takich samych zasadach, jak wystawia zaświadczenia o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.