Jakie kroki podjąć, w sytuacji gdy o uznanie kwalifikacji ubiega się osoba z Białorusi, która legitymuje się dokumentem ukończenia szkoły uprawniającym jednocześnie do wykonywania zawodu pielęgniarki jak i położnej.

W chwili obecnej wszystkie dyplomy potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarki lub położnej, uzyskane w państwach innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, mogą zostać uznane wyłącznie w drodze nostryfikacji.

Organami uprawnionymi do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego są:

  • w przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych,
  • w przypadku dyplomów szkół średnich – kurator oświaty.

W pierwszym przypadku, postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju. W drugim przypadku, kurator wydaje zaświadczenie, w którym określa między innymi nazwę polskiego świadectwa ukończenia szkoły, polskiego świadectwa dojrzałości lub polskiego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z którym organ nostryfikacyjny uznał za równorzędne świadectwo uzyskane za granicą.

W przypadku gdy dany dyplom umożliwia, w państwie pochodzenia, wykonywanie zarówno zawodu pielęgniarki jak i położnej, decydujące znaczenie będzie miał dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie nostryfikacyjne.