Kto przeprowadza procedurę nostryfikacji dyplomu ukończenia szkół średnich?

Nostryfikacji świadectw ukończenia szkół średnich, uzyskanych za granicą, dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca - kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą.

Osoba ubiegająca się o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą składa wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji wraz z oryginałem świadectwa albo jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

Po stwierdzeniu spełnienia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację świadectwa uzyskanego za granicą określonych w rozporządzeniu warunków, organ nostryfikacyjny wydaje zaświadczenie, w którym określa w szczególności:

   1)  nazwę lub numer świadectwa uzyskanego za granicą;

   2)  pełną nazwę i siedzibę instytucji, która wydała świadectwo uzyskane za granicą;

   3)  nazwę państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, o której mowa w pkt 2;

   4)  imię i nazwisko osoby, która uzyskała świadectwo za granicą, oraz datę i miejsce jej urodzenia;

   5)  nazwę polskiego świadectwa ukończenia szkoły, polskiego świadectwa dojrzałości lub polskiego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z którym organ nostryfikacyjny uznał za równorzędne świadectwo uzyskane za granicą.

W przypadku uznania świadectwa uzyskanego za granicą za równorzędne świadectwu ukończenia polskiej szkoły publicznej, prowadzącej kształcenie ogólnozawodowe albo zawodowe, w zaświadczeniu określa się odpowiednio nazwę profilu ogólnozawodowego albo nazwę zawodu. Zaświadczenie jest ważne łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą albo jego duplikatem.

W związku z powyższym, wnioskodawca winien dostarczyć do okręgowej rady pielęgniarek i położnych kopię wskazanego zaświadczenia wraz z dyplomem oraz oryginałem do wglądu.