Kto przeprowadza procedurę nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych?

Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych odpowiadających kierunkowi studiów wyższych, którego ukończenie potwierdzono dyplomem uzyskanym za granicą.

Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie uznania dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju.

Wnioskodawca winien dostarczyć do okręgowej rady pielęgniarek i położnych kopię niniejszej uchwały wraz z oryginałem do wglądu.