Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych

NACZELNY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Beata Rozner - Przewodnicząca

oraz 18 członków wybranych przez VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

 1. Błaszkowska Aneta
 2. Chmielarz Ewa
 3. Fichtner-Jeruzel Franciszka Teresa
 4. Goldmann Monika
 5. Góralska Beata
 6. Kaczmarek Anna
 7. Kałasz Jadwiga
 8. Klimaszewska Krystyna
 9. Krokocka Elżbieta
 10. Kuźmiński Sebastian
 11. Łysak Jolanta
 12. Madej Ewa
 13. Malinowska Barbara
 14. Mazur Elżbieta
 15. Nowak Agnieszka
 16. Przybek-Mita Joanna
 17. Ślęzak Jan
 18. Tymińska Katarzyna

Kancelaria Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych czynna w dniach: wtorek-czwartek od 8.00 do 16.00; piątek od 8.00 do 14.00

Specjalista w NSPiP – mgr Mariola Kler

tel. 22-327-61-77

e-mail: nspip@nipip.pl

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych jest organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i rozpoznaje sprawy z zakresu:

 • odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych, tj. rozpoznaje:
 • odwołania od orzeczeń okręgowych sądów,
 • orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków Naczelnej Rady, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sadu, Naczelnego Rzecznika i jego zastępców a także członków okręgowych sadów, okręgowych rzeczników i ich zastępców.
 • orzeka jako II instancja w sprawach odwoławczych w I instancji
 • składa Naczelnej Radzie okresowe sprawozdanie o pracy Naczelnego i okręgowych sądów,
 • składa Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie kadencyjne.

Do zadań Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych należy:

 1. orzekanie w I instancji w składzie trzyosobowym w sprawach odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wymienionych w art.40 ust.3 pkt. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 19 kwietnia 1991 roku,
 2. orzekanie w II instancji w składzie pięcioosobowym w sprawach odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w I instancji,
 3. organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej,
 4. przeprowadzanie wizytacji okręgowych sądów.

Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowe sądy pielęgniarek i położnych rozpatrują sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych tj. za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarki i położne ponoszą odpowiedzialność za cały zakres działalności zawodowej, w tym także za sferę relacji pielęgniarka – pacjent – członkowie zespołu terapeutycznego. Pielęgniarki i położne podlegają regułom prawnym i moralnym funkcjonującym w społeczeństwie, na zasadzie powszechności, a za swoją działalność ponoszą odpowiedzialność prawną, karną, cywilną, dyscyplinarną i administracyjną.