Naczelna Komisja Rewizyjna

Naczelna Komisja Rewizyjna

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA

Kamilla Gólcz - Przewodnicząca

oraz 10 członków wybranych przez VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

 1. Jolanta Arendarczuk
 2. Ewa Adamczyk
 3. Krystyna Grabowska
 4. Monika Kowalska
 5. Regina Maliszewska
 6. Urszula Jakubowska
 7. Marcin Nawrocki
 8. Bogusława Serzysko
 9. Małgorzata Sobania
 10. Agnieszka Zborowska

Asystent w kancelarii NKR – mgr Marzena Mazurek

tel. 22-327-61-75

e-mail: m.mazurek@nipip.pl

Naczelna Komisja Rewizyjna jest organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Pracami Naczelnej Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodnicząca.

 

Do zakresu czynności Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. reprezentowanie Komisji;
 2. zwoływanie posiedzeń Komisji;
 3. opracowywanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją;
 4. podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji;
 5. składanie w imieniu Komisji informacji na posiedzeniach Naczelnej Rady i sprawozdań na Krajowym Zjeździe.

 

Naczelna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 1. okresową, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, kontrolę dokumentów finansowych, bankowych i kasowych Naczelnej Izby, prawidłowego ich zatwierdzania, obiegu i księgowania;
 2. nadzór nad realizacją uchwał Krajowego Zjazdu, Naczelnej Rady i jej Prezydium, dotyczących spraw finansowych i gospodarczych;
 3. kontrolę działalności finansowej i gospodarczej Naczelnej Rady, przedstawienie Krajowemu Zjazdowi sprawozdania wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Naczelnej Rady;
 4. przedstawienie Naczelnej Radzie okresowych informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z wykonania budżetu organów Naczelnej Izby;
 6. kontrolę prawidłowości gospodarowania finansami i zgodność wydatków z budżetem i uchwałami Naczelnej Rady, Prezydium Naczelnej Rady;
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, polegającą kontrolowaniu działalności okręgowych komisji rewizyjnych; udzielanie wskazówek, wytycznych, wyjaśnień i zaleceń do wykonania przez OKR wizytacji.

Obsługa kancelaryjna finansowa i prawna Naczelnej Komisji Rewizyjnej realizowana jest przez biuro Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.