Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

Krajowy Zjazd jest najwyższym organem Naczelnej Izby. W Krajowym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy oraz, jako głos doradczy, nie będący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby. 
Krajowy Zjazd zwołuje Naczelna Rada co cztery lata. Naczelna Rada może również zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd. 
Do podstawowych obowiązków Krajowego Zjazdu należy:

 • uchwalanie zasad etyki zawodowej,
 • ustalanie standardów zawodowych oraz standardów kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie kierunków rozwoju pielęgniarstwa,
 • uchwalanie programu działania samorządu,
 • uchwalanie regulaminów organów Naczelnej Izby i ramowych regulaminów organów okręgowych izb,
 • ustalanie regulaminu wyborów do organów izb oraz tryb odwoływani ich członków,
 • ustalanie liczby członków organów Naczelnej Izby i liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika,
 • wybór Prezesa i członków Naczelnej Rady, przewodniczącego i członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu oraz Naczelnego Rzecznika i jego zastępców,
 • uchwalanie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby,
 • określanie wysokości składki członkowskiej oraz zasady jej podziału,
 • podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie. 

W szóstej kadencji jest 339 delegatów Krajowego Zjazdu.
Dotychczas Zjazdy odbyły się w następujących latach:
- 1991 r. - 1995 r. - 1999 r. - 2003 r. - 2007 r. - 2011 r.