Uchwała Nr 282/VI/2015 w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do podjęcia działań związanych z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nie ma wolności bez samorządności”

Uchwała Nr 282/VI/2015
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 12 stycznia 2015 r.

w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do podjęcia działań związanych z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nie ma wolności bez samorządności"

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych
(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych upoważnia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do podjęcia działań związanych z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Nie ma wolności bez samorządności".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz NRPiP Skarbnik NRPiP Prezes NRPiP

Joanna Walewander Hanna Gutowska Grażyna Rogala-Pawelczyk