Uchwała nr 63/VI/2012 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 63/VI/2012
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 28 marca 2012 r.

 

w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038), art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek
i położnych pod numerem: 00003/A/00821

 

1) Oznaczenie organizatora kształcenia:

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

2) Adres zamieszkania lub siedziby:

ul. Szlak 61, 31-153 Kraków

3) Numer identyfikacji podatkowej NIP:

676-17-03-764

4) Forma organizacyjno-prawna:

jednostka organizacyjna samorządu pielęgniarek i położnych

5) Rodzaj i dziedzina kształcenia:

szkolenie specjalizacyjne pielęgniarstwo psychiatryczne

6) Program przeznaczony dla:

pielęgniarek

7) System kształcenia:

niestacjonarny

8) Data i numer decyzji zatwierdzającej
    program kształcenia:

Decyzja Nr 159/12 Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych z dnia 8 marca 2012 r.

9) Miejsce prowadzenia kształcenia:

 

    - Zajęcia teoretyczne:

Kraków

    - Zajęcia praktyczne:

Kraków

10) Czas obowiązywania wpisu:

8 marca 2017 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Dokumentacja złożona w dniu 26 marca 2012 r. przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa psychiatrycznego”, dla pielęgniarek, spełnia wymogi formalne zgodne
z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

Pouczenie

Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Ministra Zdrowia, które należy złożyć za pośrednictwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

 

Sekretarz NRPiP

Joanna Walewander                                                         

 

Prezes NRPiP

Grażyna Rogala-Pawelczyk