Uchwała nr 133/V/2009 NRPiP z 3.12.2009 r. w sprawie stanowiska NRPiP odnośnie utrzymania w projekcie nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zakazu pełnienia tej samej funkcji w organach oipip dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje

Uchwała nr 133/V/2009
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 3 grudnia 2009 r.

 w sprawie stanowiska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych odnośnie utrzymania w projekcie nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zakazu pełnienia tej samej funkcji w organach izb pielęgniarek i położnych dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 - zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że w projekcie nowej ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych powinien zostać utrzymany zakaz pełnienia następujących funkcji w izbach pielęgniarek i położnych: prezesa (odpowiednio przewodniczącego), wiceprezesa (odpowiednio wiceprzewodniczącego), sekretarza rady, skarbnika rady, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu i przewodniczącego komisji rewizyjnej, a także stanowiska zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz NRPiP

Tomasz Niewiadomski

 

Elżbieta Buczkowska

Prezes NRPiP