Uchwała nr 26 VI Krajowego Zjazdu PiP z 8.12.2011 w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Uchwała nr 26
VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 8 grudnia 2011 r.

 w sprawie określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

Na podstawie art. 31 ust. 9a ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41 poz. 178 - zmiany Dz. U. z 1996 r. Nr 24 poz. 110 i Nr 91 poz. 410, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2002 r., Nr 240, poz. 2052, Nr 153 poz. 1271 i Nr 62 poz. 559, z 2004 r. Nr 92 poz. 885, z 2007 r. Nr 176 poz. 1237, z 2010 r. Nr 200, poz. 1326, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 174, poz. 1038) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych wprowadza procedurę przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.


§ 2. Procedura przeprowadzania wizytacji o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA ZJAZDU

Halina Synakiewicz