Informacja w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do studiów pomostowych.

Zgodnie z przepisem art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r., Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) pielęgniarka, położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Na podstawie przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 1991 nr 41 poz. 178) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są: okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwane dalej odpowiednio „okręgowymi izbami” i „Naczelną Izbą”. Zgodnie z art. 22. ust. 1. okręgowy zjazd odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę. Art. 23 pkt 1 stanowi, że okręgowy zjazd ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet. Przepisy powyższe określają duży zakres autonomii zarówno organizacyjnej jak i finansowej okręgowych izb.

Autonomia prowadzenia gospodarki finansowej oznacza, że okręgowe izby są uprawnione do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących sposobów wydatkowania posiadanych środków finansowych, które mogą ale nie muszą być przeznaczone na dofinansowanie kształcenia. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie do kształcenia zarówno podyplomowego jak i przeddyplomowego jest regulamin wewnętrzny izby, w myśl którego studia pomostowe mogą być objęte refundacją ze środków danej izby. Jednakże izba nie jest zobligowana prawnie do uchwalenia takich przepisów.

Niestety, jeżeli regulamin lub inne przepisy wewnętrzne okręgowej izby, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu nie zawierają zapisów, które stanowiłyby o możliwości refundacji kształcenia ze środków izby, nie można ubiegać się o dofinansowanie. Jednakże istnieje możliwość zwrócenia się z prośbą do okręgowej izby o ewentualną próbę zmiany regulaminu w ten sposób, aby zawierał regulacje dotyczące dofinansowania kształcenia w zakresie studiów pomostowych.

 

Sporządził:

mgr Marek Martyna

 

Zatwierdził:

mgr Iwona Choromańska

Radca prawny NRPiP