Opinia Departamentu Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ukraińskiego dyplomu młodszego specjalisty

W Polsce nie istnieje odpowiednik ukraińskiego dyplomu młodszego specjalisty. Dyplom taki poświadcza na Ukrainie ukończenie 3-4-letniego kształcenia na podbudowie 9-letniej szkoły lub 2-3-letniej edukacji na bazie 11-letniej pełnej szkoły średniej.

Na Ukrainie średnie szkoły zawodowe (ucziliszcza, koledze) zostały włączone do systemu szkolnictwa wyższego, w związku z czym wydawane przez nie dyplomy młodszego specjalisty są tam uważane za dokumenty poświadczające ukończenie edukacji na poziomie wyższym. Z tego też powodu nie mogą być one traktowane w Polsce jako świadectwa szkolne uzyskane za granicą, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.). Z posiadanych przez nas informacji wynika, iż dają one na Ukrainie możliwość kontynuacji kształcenia na tym samym kierunku i uzyskania w skróconym trybie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (bakaławr).

Zważywszy na to, iż umowy międzynarodowe nie określają zasad uznania dyplomów młodszego specjalisty, z formalnego punktu widzenia powinny one podlegać procedurze nostryfikacji w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 196, póz. 1168). Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iżw polskich szkołach wyższych nie prowadzi się tego typu kształcenia, również w wynikupostępowania  nostryfikacyjnego  nie  ma możliwości stwierdzenia równoważności  tychdyplomów z odpowiednimi dyplomami wydawanymi przez polskie uczelnie.

Podpisana do celów akademickich, tj. dalszego kształcenia się Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni (obowiązuje od 20 czerwca 2006 r.) także nie ma zastosowania w przypadku dyplomu młodszego specjalisty, Odnosi się ona bowiem do ukraińskich świadectw o pełnym wykształceniu średnim (атестат про повну загальну средню освіту), dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia (bakaławr, specialist, magistr) oraz dyplomów o nadaniu stopnia naukowego (kandydat nauk) i gwarantuje ich posiadaczom możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa bez konieczności dokonywania procedury nostryfikacji.

Jedynym punktem umowy, który mógłby odnosić się do dyplomów młodszego specjalisty jest informacja zawarta w art. 4, mówiąca, iż szkoły wyższe państw Stron mogą uznawać odpowiednie okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia oraz praktyki zgodnie z prawem wewnętrznym. Decyzję taką podejmuje jednak wyłącznie uczelnia, o przyjęcie do której zwraca się posiadacz dokumentu.