Informacja dotycząca możliwości uznania kwalifikacji zawodowych za granicą osób, nie spełniających minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz nie legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym

Treść pytania nadesłanego do NIPiP:

Jestem na rencie i pracuje dorywczo, czyli nie spełniam warunku stażu pracy 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat? i zamyka mi się drogę do emigracji zawodowej !!!

Odpowiedź NIPiP:

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące możliwości uznania kwalifikacji zawodowych za granicą osób, nie spełniających minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz nie legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym, uprzejmie wyjaśniam.
Nikt nie zamyka przed Panią drogi do emigracji zawodowej. Jednymi z podstawowych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej jest wolny rynek, swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału.


Natomiast, aby mieć możliwość wykonywania zawodu regulowanego na terenie innego kraju UE konieczne jest uznanie kwalifikacji zawodowych na terenie danego kraju.
Przyjęto w tym celu Dyrektywę 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, która określa kilka sposobów na dokonanie wspomnianego uznania kwalifikacji.
Jak stanowi art. 50 ww. Dyrektywy, właściwe ograny Państwa Członkowskiego rozpatrujące wniosek o zezwolenie na wykonywanie określonego zawodu regulowanego mogą żądać przedstawienia następujących dokumentów i zaświadczeń:
1) dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby,
2) kopie poświadczeń kwalifikacji zawodowych lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu pielęgniarki (mogą również żądać programu kształcenia),
3) dokument poświadczający, że nie zawieszono i nie pozbawiono danej osoby prawa wykonywania zawodu ani nie toczy się postępowanie w tej materii,
4) dokument poświadczający, że dana osoba posiada odpowiedni stan zdrowia do wykonywania zawodu pielęgniarki,
5) zaświadczenie wydane przez właściwy organ rodzimego państwa członkowskiego, że kształcenie jest zgodne z ww. Dyrektywą.

Dokumenty takie jak poświadczenie kompetencji oraz zaświadczenie, że nie zawieszono ani nie pozbawiono danej pielęgniarki/położnej prawa wykonywania zawodu ani nie toczy się postępowanie w tej materii, jak również zaświadczenie potwierdzające zgodność uzyskanego kształcenia z Dyrektywą 2005/36/WE wydają właściwe organy rodzimego państwa członkowskiego (okręgowa izba pielęgniarek i położnych, w której jest się zarejestrowanym).
Dokumenty, o których mowa w pkt 3, 4 mogą być przedkładane w okresie 3 miesięcy od dnia ich wydania.
W Pani przypadku niemożliwym będzie automatyczne uznanie kwalifikacji zawodowych, natomiast może Pani mieć uznane kwalifikacje w systemie tzw. ogólnym. Uznawanie kwalifikacji w tym systemie oznacza, iż absolwent pielęgniarstwa/położnictwa odbył kształcenie w trybie nie spełniającym wymogów określonych w Dyrektywie 2005/36/WE (tj. minimum 10-letnie kształcenie ogólne a następnie co najmniej 3 lata lub 4600 godzin kształcenia teoretycznego i klinicznego). To znaczy, że właściwy organ regulacyjny w Państwie Przyjmującym będzie badał i porównywał przebieg kształcenia ukończonego przez Panią, z tym jaki mają w swoim kraju.
W przypadku gdy organ regulacyjny stwierdzi, iż:
a) okres kształcenia, wykazanego przez wnioskodawcę jest co najmniej o rok krótszy od okresu wymaganego w przyjmującym Państwie Członkowskim;
b) kształcenie, które wnioskodawca odbył, obejmuje materiał zasadniczo różniący się od tego, którego opanowanie jest podstawą uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w przyjmującym Państwie Członkowskim;
c) na zawód regulowany w przyjmującym Państwie Członkowskim składają się jedna lub więcej regulowanych działalności zawodowych, które nie wchodzą w zakres odpowiadającego mu zawodu w rodzinnym Państwie Członkowskim wnioskodawcy w rozumieniu art. 4 ust. 2, a różnica ta polega na specyficznym programie kształcenia wymaganym w przyjmującym Państwie Członkowskim, który obejmuje materiał zasadniczo różniący się od objętego kształceniem, którego ukończenie potwierdza poświadczenie kompetencji lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wnioskodawcy;

może taką osobę skierować na odbycie stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej niż 3 lata lub przystąpienia do testu umiejętności.

Z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP

(-) dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk