Uznawanie kwalifikacji

Filtr
Tytuł Utworzono
Gdzie pielęgniarka może uzyskać zaświadczenia potrzebne do uznania jej kwalifikacji za granicą? 27-04-2016
Dostęp obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 23-04-2015
Jakie obecnie obowiązują zasady uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki w Polsce? 01-12-2014
Opinia Departamentu Współpracy Międzynarodowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ukraińskiego dyplomu młodszego specjalisty 08-09-2014
Szczegółowa procedura nostryfikacyjna dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą 28-08-2014
Odpowiedź dyrektora departamentu pielęgniarek i położnych w Ministerstwie Zdrowia na zapytanie dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek, które ukończyły liceum medyczne 17-04-2014
Termin wejścia w życie zmian zasad uznawania kwalifikacji zawodowych: 22-02-2014
Informacja dotycząca możliwości uznania kwalifikacji zawodowych za granicą osób, nie spełniających minimalnych wymogów w zakresie kształcenia oraz nie legitymujących się odpowiednim doświadczeniem zawodowym 18-12-2013
Od kiedy obowiązuje nowa dyrektywa 2005/36/WE? 30-01-2013
Opinia w sprawie pobierania opłat od pielęgniarek i położnych za zaświadczenia, wydawane w związku z ubieganiem się o uznanie kwalifikacji w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej 30-01-2013