Pismo do MZ w sprawie: wydania opinii dotyczącej zatrudniania pielęgniarek jako Specjalisty ds. epidemiologii w podmiotach leczniczych .

W związku z powtarzającymi się sytuacjami odmowy zatrudniania pielęgniarek na stanowiska Specjalisty ds. epidemiologii w pełnym etatowym wymiarze pracy na obszarze województwa zachodniopomorskiego w podmiotach leczniczych i podmiotach będących przedsiębiorcami, łączenia stanowisk i funkcji (np. ze stanowiskiem pielęgniarki naczelnej, przełożonej) zwracam się z uprzejmą prośba o wydanie opinii prawnej dotyczącej zapisu w aktach prawnych stanowiących w mojej ocenie wykładnię do tworzenia stanowiska i zatrudnienia pielęgniarki jako Specjalisty ds. epidemiologii.

Uzasadnienie:

  1. Ustawa z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. nr 234, poz. 1570 Art.15.1 wskazuje kto winien wchodzić w skład zespołu kontroli zakażeń, w punkt 2 wymienił ustawodawca pielęgniarkę jako Specjalistę ds. epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1 na 200 łóżek szpitalnych. Zapis dla mnie jednoznacznie określa etatowość tego stanowiska, niestety w interpretacji Dyrektorów Szpitali zapis ten nie wiąże się z etatowością i pozwala łączyć stanowiska i funkcje. Taka sytuacja dotyczy wielu szpitali o ilości łóżek mniejszej niż 200 nie tylko w obszarze naszego województwa. Pielęgniarki pracujące na łączonych stanowiskach i funkcjach z powierzonymi zadaniami w różnym wymiarze godzin np. 80 godzin miesięcznie, ½ etatu, 1/3 etatu itp. i różnej formie zatrudnienia w tym często umowa zlecenie  nie są w stanie zabezpieczyć właściwego poziomu działań epidemiologicznych oraz pracy Zespołu Kontroli Zakażeń. Nie jest tajemnicą że działania profilaktyki, monitorowania, rejestracji oraz prowadzenia dokumentacji odbywają się dzięki inicjatywie, sumienności i rzetelności pielęgniarki pracującej w zespole. W nielicznych szpitalach przewodniczącymi zespołu są lekarze epidemiolodzy, pozostałe osoby pracując jako przewodniczący zespołu zazwyczaj, też mają łączone funkcje, z określonymi zadaniami i bardzo ograniczonym czasem na działania w zespole kontroli zakażeń. Reasumując - pragnę zwrócić uwagę  na narastające trudności w egzekwowaniu zapisu ustawy szczególnie obecnie, gdy mamy do czynienia z dużymi ograniczeniami i oszczędnościami w szpitalach i zmianą statusu niektórych jednostek służby zdrowia.
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r Dz. U. 151 poz. 896 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – załącznik do rozporządzenia pracownicy działalności podstawowej lp. 9 wskazuje na stanowisko i kwalifikacje wymagane określając okres przejściowy do uzupełnienia kwalifikacji na 2020 r. Jednocześnie zapis Art. 67 cytowanej powyżej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń określa termin pracy pielęgniarki posiadającej tylko kurs kwalifikacyjny w składzie zespołu kontroli zakażeń do 30 grudnia 2015 roku.
Rozbieżność tych zapisów powoduje wątpliwość i pytanie – Jaki okres czasu ma pielęgniarka do uzupełnienia swoich kwalifikacji i jak interpretować określone wymagania w przypadku, gdy członkiem zespołu kontroli zakażeń jest Pielęgniarka Naczelna łącząca stanowiska i nie posiadająca żadnych kwalifikacji w tym zakresie? Czy wobec powyższego w składzie zespołu może funkcjonować osoba która nie posiada kwalifikacji do pełnienia określonej roli? Kto winien egzekwować prawo zawarte w aktach normatywnych?

Mając na uwadze stan właściwego zabezpieczenia podmiotów leczniczych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego w sferze działań zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc ww zakresie i przedstawienie opinii prawnej mogącej wyjaśnić moje wątpliwości.
 
 
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 
mgr Bożena Prządka