Monitorowanie aktów prawnych

Filtr
Tytuł Utworzono
Monitoring 27-29 czerwca 2016 06-07-2016
Akty prawne ogłoszone listopadadzie 2015 27-11-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych (wydawane na podstawie ustawy - Prawo farmaceutyczne 11-12-2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać Osoba Wykwalifikowana (wydawane na podstawie ustawy - Prawo farmaceutyczne), 11-12-2014
Zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 11-12-2014
Zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej 11-12-2014
Zostało podpisane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Dz. U. poz. 1751) - wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. 10-12-2014
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych, w tym do NIPiP, projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. 09-12-2014
Minister Zdrowia skierował do konsultacji społecznych, w tym do NIPiP, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 09-12-2014
Minister Zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych, z terminem przedstawienia opinii do dnia 12 grudnia br. 09-12-2014