Centralny Wykaz Pracowników Medycznych

System Informacji Medycznej (SIM) powołany został na mocy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji (Dz. U. z dnia 2 czerwca 2011 r.). W ramach tego systemu  przewidziane zostało utworzenie wielu systemów funkcjonujących w ochronie zdrowia.

Jednym z systemów będzie Centralny Wykaz Pracowników Medycznych. Zakres przetwarzanych danych w tym systemie określony został w art. 17 cytowanej ustawy. System zawierał będzie m.in.:

1)    imię i nazwisko;

2)    numer PESEL albo numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości - w przypadku osób, którym nie nadano numeru PESEL;

3)    certyfikat;

4)    numer prawa wykonywania zawodu;

5)    specjalizację;

6)    identyfikator nadany w innych rejestrach medycznych – nr rejestru.

Przykładowy schemat systemu znajduje się poniżej:

Pełny schemat jest dostępny pod adresem: www.csioz.gov.pl

Na mocy art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014, poz. 1435, ze zm.) samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych został zobligowany do przekazywania danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych.

Schemat przepływu danych z CRPiP do CWPM przedstawia poniższy schemat:

Źródło: SPECYFIKACJA INTERFEJSU NIPIP-P1

Z Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych będą w przyszłości korzystały inne instytucje funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia (NFZ, MZ, Usługodawcy).
Rejestr będzie dla nich źródłem informacji o pracownikach medycznych uprawnionych do wykonywania zawodu.

Warto również przypomnieć, że art. 46. ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej obliguje osoby wykonujące te zawody do aktualizacji danych zawartych w rejestrach.

 

mgr Arkadiusz Szcześniak

Główny Informatyk

Działu CRPiP w NIPiP