Notatka z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku

W dniu 8 lipca 2015 roku Komisja Zdrowia której przewodniczył Pan Maciej Orzechowski Wiceprzewodniczący Komisji zapoznała się z poselskim projektem ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Prezentacji zmian do ustaw wraz z uzasadnieniem dokonała Pani Elżbieta Gelert.

Zmiany miedzy innymi dotyczyły:

Do ustawy o zawodach:

Nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej ,wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych lub nauczanie przez pielęgniarkę i położną innych zawodów medycznych w których programach kształcenia wymagany jest współudział pielęgniarki lub położnej,

Okres przeszkolenia po 5- letniej przerwie proponuje się wliczyć do wykonywania zawodu,

Skrócenie stażu adaptacyjnego dla cudzoziemców (od trzech do sześciu miesięcy),

Wprowadzenie kadencyjności dla członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych,

Uregulowanie wymiaru urlopu dla pielęgniarek i położnych podejmujących kształcenie podyplomowe,

Zniesienie limitów miejsc szkoleniowych na specjalizacje w danym roku kalendarzowym finansowanych z budżetu państwa.

Do ustawy o systemie oświaty:

Organ prowadzący szkołę wyposaża pomieszczenia (gabinet profilaktyczny pomocy przedlekarskiej).

Do ustawy o działalności leczniczej:

Zniesiono wymóg dwuletniego doświadczenia wykonywania zawodu pielęgniarki /położnej rozpoczynającą prace w ramach indywidualnej praktyki.

Do ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych:

Okręgowe Rady Pielęgniarek i Położnych otrzymują środki finansowe na zadania związane z zawieszeniem wykonywania zawodu oraz ograniczeniem w wykonywaniu zawodu i za prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu.

W wyniku dyskusji posłowie zwrócili uwagę na trudną sytuację zawodową pielęgniarek i położnych, wnioskowali o powołanie podkomisji.

Kolejne posiedzenie w sprawie zmian do ustaw odbędzie się na posiedzeniu podkomisji zaplanowanej na dzień 20 lipca 2015roku.


Notatkę sporządziła
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r.