NOTATKA ZE SPOTKANIA W BANKU ŚWIATOWYM NT. RAPORTU W ZAKRESIE OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE - 11 czerwca 2015


W dniu 3 czerwca 2015 roku o godz. 13.30 w biurze Banku Światowego w Warszawie odbyło się spotkanie dyskusyjne dotyczące wyzwań w opiece długoterminowej w Polsce, na którym prof. Stanisława Golinowska i dr Agnieszka Sowa przedstawiły wstępną analizę w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych: Jolanta Kubajka- Piotrowska i Wojciech Wrona.

Polska jako kraj dynamicznie starzejący się napotyka wyzwania jakimi są zapewnienie dostatecznej opieki zdrowotnej, promocji osób geriatrycznych, stworzenie warunków godnego i zdrowego starzenia się.

Prof. Stanisława Golinowska  przedstawiła definicję opieki długoterminowej jako „zakres usług wymagany dla osób o ograniczonym stopniu zdolności funkcjonowania i którzy w związku z tym przez długi okres czasu są uzależnieni od pomocy w zaspakajaniu podstawowych czynności życia codziennego”. Omówiona została typologia rozwiązań w opiece długoterminowej, która w Polsce skupia się głównie w sektorze zdrowotnym (ze względu na finansowanie), następnie w sektorze społecznym. Rozważyć należałoby rozwiązania publiczne, prywatne, formalne i nieformalne. Podniesiona została dyskusja nt. niskiej dostępności do formalnej opieki długoterminowej w Polsce.

W aspekcie socjologicznym problemy te przedstawiła dr Agnieszka Sowa. Oczekiwania Polaków wobec tego kto powinien zajmować się opieką długoterminową skupiają się głównie w głęboko zakorzenionej tradycyjnej wartości opieki rodziny nad bliskimi.

Jolanta Kubajka- Piotrowska zgłosiła uwagi, które powinny znaleźć się w przedmiotowym raporcie:

  • należy zwiększyć dostępność pacjentów do opieki długoterminowej w tym pielęgniarskiej opieki długoterminowej, poprzez zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na ten rodzaj opieki zdrowotnej,
  • ważnym aspektem jest podjęcie przez decydentów działań prowadzących do rozpoczynania przez młodzież kształcenia w zawodzie pielęgniarki oraz podejmowania przez absolwentów tego kierunku pracy w zawodzie. Do 2022 roku na emeryturę przejdzie 54 tys. pielęgniarek co stanowi ¼ pielęgniarek pracujących w ochronie zdrowia.

Podjęto próbę oceny dotychczasowych tendencji i wyciągnięto wnioski:

  1. Dokonuje się powolna zmiana podejścia tradycyjnego do opieki długoterminowej z coraz większym udziałem odpowiedzialności publicznej;
  2. Opieka długoterminowa usytuowana jest w sektorze zdrowotnym na miejscu o zbyt niskim priorytecie;
  3. Należałoby wzmocnić prewencję chorób osób starszych oraz stworzyć warunki zdrowego starzenia się (mimo niepełnosprawności i wielochorobowości).
  4. Wyzwaniem jest stworzenie zintegrowanego sektora z odpowiednim obwarowaniem ustawowym i wskazaniem finansowania;
  5. Publiczna interwencja w odniesieniu do opieki długoterminowej jest ograniczona ze względu na zbyt niski budżet.

 

 

Notatkę sporządzili:

Jolanta Kubajka- Piotrowska

Wojciech Wrona

Dział Merytoryczny

NIPiP