Notatka z posiedzenia Komisji Polityki Senioralnej, w dniu 26 maja 2015 roku

Posiedzenie odbyło się zgodnie z planowanym harmonogramem:

1)      Informacja Ministra Zdrowia oraz Prezesa NFZ na temat: ochrona zdrowia wobec wielkich zespołów geriatrycznych.

2)      Informacja Ministra Zdrowia na temat: rola badań klinicznych w profilaktyce osób starszych.

Informację dotyczącą opieki nad pacjentami z wielkimi zespołami geriatrycznymi przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Wielkie zespoły geriatryczne (WZG) to typowe dla wieku podeszłego przewlekłe, wieloprzyczynowe zaburzenia, które zwiększają ryzyko niesprawności i negatywnie wpływają na jakość życia osób starszych. Są to np: upadki, depresja, otępienie, zaburzenia wzroku i słuchu, nietrzymanie moczu lub kału, niedożywienie.

Minister zwrócił uwagę na występujące problemy w opiece geriatrycznej oraz podejmowane działania w zakresie edukacji geriatrycznej oraz zapewnienia seniorom dostępności do świadczeń. W ramach środków z funduszy unijnych zostanie uruchomiony program tworzenia dziennych domów opieki medycznej przeznaczonych dla osób niesamodzielnych. Program pilotażowy zostanie wdrożony z końcem tego roku.

Minister zwrócił uwagę, że od 2012 roku prowadzony jest projekt nt. Wsparcia systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, którego celem jest poprawa opieki nad osobami w wieku podeszłym. Szkolenie jest skierowane dla lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych.

Minister zapowiedział, iż ponownie zostanie przedłożony Radzie Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie powołania Narodowego Instytutu Geriatrii, który ma powstać na bazie Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie.
W Instytucie kształcić się będą między innymi lekarze w dziedzinie geriatrii. Według danych z Ministerstwa Zdrowia liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii wynosi 332, a 169 jest w trakcie szkolenia w tej dziedzinie. Natomiast liczba pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego wynosi 465, a w trakcie szkolenia w tej dziedzinie jest 538 pielęgniarek.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk poinformował o zwiększeniu seniorom dostępności do świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przewodniczący Komisji prosił o zabranie głosu konsultantów w poszczególnych dziedzinach medycyny, którzy uzasadniali potrzebę objęcia opieką geriatryczną seniorów oraz dokonywania całościowej oceny geriatrycznej osób powyżej 65 roku życia. Wskazywali też na konieczność poszerzenia programów kształcenia na studiach medycznych w zakresie geriatrii.

Sporządziła
Teresa Kuziara

Wiceprezes NRPiP