Fragmenty Stenogramu z 72 posiedzenia Sejmu RP w dniu 22 lipca 2014 r.

Rozpatrzenie punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A) – trzecie czytanie.

Rozpatrzenie punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A) – trzecie czytanie

Rozpatrzenie punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587 i 2587-A) – trzecie czytanie. 

 

Rozpatrzenie punktu 1. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A) – trzecie czytanie.

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. po­rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdro­wia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi­nansowanych ze środków publicznych oraz nie­których innych ustaw (druki nr 2505, 2589 i 2589-A) – trzecie czytanie.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Jarosława Katulskiego.

Poseł Sprawozdawca Jarosław Katulski:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Zdrowia roz­patrzyła projekt ustawy i z 12 zgłoszonych poprawek rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek: 1., 10., 11. i 12. oraz odrzucenie pozostałych poprawek. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy za­wartego w sprawozdaniu w druku nr 2589.

Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedsta­wia również poprawki, nad którymi głosować będzie­my w pierwszej kolejności.

Poprawki od 1. do 9. zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan­sowanych ze środków publicznych.

W 1. poprawce do art. 13a pkt 1 wnioskodawcy proponują, aby przepis dotyczył świadczeń udziela­nych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–4.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 426 posłów. Za poprawką zagłosowało 240 posłów, przeciwnego zdania było 3 posłów, 183 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

W 2. poprawce wnioskodawcy proponują utrzy­mać obowiązujący art. 15a.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 2. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 426 posłów. Za oddało głos 166 posłów, przeciwnego zdania było 225 posłów, 35 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 3. poprawce do art. 20 wnioskodawcy proponu­ją dodać ust. 15.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 166 posłów, przeciwnego zdania było 226 posłów, 35 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 4. poprawce do art. 31sa ust. 3 wnioskodawcy proponują, aby w skład Rady do spraw Taryfikacji wchodziło także po jednym przedstawicielu Naczel­nej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgnia­rek i Położnych.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Pani poseł Anna Zalewska celem zadania pytania.

Czas na zadanie pytania ustalam na 1 minutę.

Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wszyscy, którzy znają pana ministra Arłukowicza, wiedzą, że gdy mówi, że skróci kolejki, to je wydłuży. Tak stanowią przepisy tejże ustawy. Muszę też powiedzieć, że mi­nister Sienkiewicz musi się cieszyć wielkim autory­tetem, dlatego że ta ustawa jest tylko teoretyczna, tak jak – cytuję – tylko teoretyczne jest państwo. Jednocześnie pan minister Arłukowicz nie chce, żeby ktokolwiek był świadkiem jego klęsk ponoszonych każdego dnia, jeśli chodzi o system służby zdrowia. Dlatego kiedy mówimy o poprawkach 4., 6., 7. i 8., to mówimy, proszę państwa, o tym, że we wszystkich instytucjach, które mają ministra wspierać, m.in. konstruując mapy zdrowotne, że tak kolokwialnie to nazwę, w tych ciałach powinni zasiadać lekarze i pie­lęgniarki. (Dzwonek) Panie ministrze, czy naprawdę boi się pan świadków swojej klęski? (Oklaski)

(Głos z sali: Siadaj już.)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Odpowiedzi udzieli minister zdrowia Bartosz Ar­łukowicz.

Bardzo proszę.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Jednym z celów wprowadzanych zmian jest to, aby wycena świadczeń medycznych była prowadzona w sposób maksymal­nie zobiektywizowany i aby wycena prowadzona była poza NFZ. Myślę, że z tym zgadza się zdecydowana większość na tej sali.

Zaś odnosząc się do pytania pani poseł, powiem tak. Nawet teoretycznie, pani poseł, można być pro­fesjonalnym i merytorycznym w tym, co się mówi. Skoro pani wnioskuje o to, aby w Radzie do spraw Taryfikacji zasiadał samorząd lekarski i pielęgniar­ski, to zadziwia mnie to, dlaczego w takim razie pani tak źle traktuje samorząd diagnostów, aptekarzy, dlaczego ten samorząd pani tak wyróżnia. Jest też bardzo merytoryczna odpowiedź na to pytanie. Otóż Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Trybunału Konstytucyjnego z pewnymi wątpliwościami doty­czącymi zasad kontraktowania przez NFZ i tenże Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 25 czerw­ca tego roku, czyli sprzed kilku dni, powiedział wy­raźnie, że z ustawowego określenia wykonywania zawodu lekarza jednoznacznie wynika, że zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej fi­nansowanych ze środków publicznych nie mieści się w zakresie pojęcia wykonywania tego zawodu. To jest postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które opisuje relacje między samorządem lekarskim a płat­nikiem publicznym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

(Poseł Anna Zalewska: Sprostowanie, było użyte nazwisko.)

Tylko w trybie sprostowania.

(Głos z sali: Nie było nazwiska.)

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Znowu tylko o te­orii. Pan minister powołuje się na wyrok trybunału, my dyskutowaliśmy o tym na posiedzeniu komisji. Tenże wyrok odnosił się do zapisów ustaw, w których tychże izb nie ma. To my w tym przepisie możemy zagwarantować im ów udział. Jednocześnie pan mi­nister Arłukowicz wyżej stawia organy prowadzące, a bardzo często starostami i marszałkami są osoby, które o służbie zdrowia nie mają zielonego pojęcia. Tymczasem to one będą decydować o planach zdro­wotnych i o systemie zdrowotnym. Jeszcze raz powta­rzam: dwie izby, które rzeczywiście są reprezenta­tywne, są absolutnie pominięte w systemie zdrowia. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Zgłosił się również pan poseł Piotr Chmielowski celem zadania pytania do tego punktu.

Bardzo proszę.

Poseł Piotr Chmielowski:

Dziękuję, pani marszałek.

Wysoka Izbo! Myślę, że w tym momencie, przy okazji głosowania nad tymi poprawkami musimy się tak naprawdę zastanowić nad tym, kto będzie doko­nywał wyceny świadczeń. Pan minister Arłukowicz twierdzi, że minister będzie decydował, NFZ będzie płacił, a agencja będzie wyceniała. Otóż, jeśli ktoś dokładnie wczytał się w tę ustawę, to wie, że wszyst­kie osoby, które będą kierowały wymienionymi pod­miotami, będzie wybierał minister. Tak naprawdę minister będzie wyceniał, tak naprawdę minister będzie płacił i tak naprawdę minister będzie odpo­wiadał za to, co robi. I to, proszę państwa, jest naj­większe niebezpieczeństwo tej ustawy, dlatego że wszystkie organy, wszystkie sznurki będą w jednym ręku.

Panie ministrze, czy o to chodziło? Czy to skróci kolejki? Czy z pana gabinetu będą wychodziły pie­niądze i wyceny jednocześnie? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W zapisach prze­widujemy, że minister zdrowia będzie powoływał osoby wskazane przez określone środowiska. Muszę się zaś odnieść do pewnego zdania, które padło z tej mównicy. Stwierdzenie z mównicy parlamentarnej przedstawicielki dużego klubu opozycyjnego, że mar­szałkowie i starostowie, którzy są właścicielami szpi­tali w Polsce, większości szpitali w Polsce, są niekom­petentni, nie potrafią nimi zarządzać, jest naprawdę stwierdzeniem, które wymaga komentarza i chyba weryfikacji poglądu, bo dążyliśmy do systemu, w któ­rym samorząd lokalny decyduje o tym, jak rozwijać region, nie po to żeby pani poseł dzisiaj z tej mówni­cy podważała kompetencje tych ludzi. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Pani poseł, rozumiem, w trybie sprostowania?

(Poseł Anna Zalewska: Tak, tak, sprostowanie.)

(Głos z sali: Już prostowała.)

Ale w odniesieniu do tej wypowiedzi pani poseł prostuje.

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! To właśnie był po­kaz niekompetencji. Jeżeli ktoś nie potrafi ze zrozu­mieniem słuchać...

(Poseł Cezary Grabarczyk: To nie było sprostowanie.)

…to nie potrafi napisać ustawy. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 4. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 197 posłów, przeciwnego zdania było 227 posłów, 3 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 5. poprawce do art. 57 ust. 2 wnioskodawcy proponują utrzymać obowiązujące pkt 3 i 6.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 5. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 428 posłów. Za poprawką oddało głos 192 posłów, przeciwnego zdania było 201 posłów, wstrzymało się od głosu 35 posłów.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 6. poprawce do art. 95b ust. 1 polegającej na dodaniu pkt 9 i 10 wnioskodawcy proponują, aby w skład Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdro­wotnych wchodziło także po jednym przedstawicielu okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb pie­lęgniarek i położnych mających siedzibę na terenie województwa.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 428 posłów. Za oddało głos 198 posłów, przeciwnego zdania było 227 posłów, 3 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 7. poprawce do art. 99 ust. 1 pkt 8 wnioskodaw­cy proponują, aby minister właściwy do spraw zdrowia wskazywał dwóch członków Rady Narodowego Fun­duszu Zdrowia spośród kandydatów zaproponowa­nych przez samorządy zawodowe w ochronie zdrowia.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 7. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 428 posłów. Za oddało głos 199 posłów, przeciwnego zdania było 227 posłów, 2 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 8. poprawce do art. 106 ust. 2 polegającej na do­daniu pkt 8 i 9 wnioskodawcy proponują, aby w skład rady oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wchodziło także po jednym przedstawicielu okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb pie­lęgniarek i położnych mających siedzibę na terenie województwa.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 8. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 426 posłów. Za oddało głos 197 posłów, przeciwnego zdania było 226 posłów, 3 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 9. poprawce do art. 159 ust. 2a wnioskodawcy proponują, aby umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, były zawierane na dowolny okres, nie krótszy niż do końca roku kalendarzowego, w którym zawierana jest umowa, a nie, jak proponuje komisja, na czas nieoznaczony.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 9. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 174 posłów, przeciwnego zdania było 251 posłów, 2 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 10. poprawce do art. 19 projektu ustawy nowe­lizującej wnioskodawcy proponują dodać ust. 3.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 10. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 428 posłów. Za poprawką oddało głos 228 posłów, przeciwnego zdania było 7 posłów, 193 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

W 11. poprawce wnioskodawcy proponują dodać art. 19a zawierający przepis przejściowy.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 11. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 428 posłów. Za oddało głos 389 posłów, nie było głosów przeciwnych, przy 39 głosach wstrzy­mujących się.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

W 12. poprawce do art. 25 projektu ustawy nowe­lizującej wnioskodawcy proponują inny zakres prze­pisów o wejściu w życie ustawy.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 12. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 426 posłów. Za oddało głos 230 posłów, przeciwnego zdania był 1 poseł, 195 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

Przystępujemy do głosowania nad całością pro­jektu ustawy.

O głos poprosił pan poseł Łukasz Krupa.

Poseł Łukasz Krupa:

Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ten – tak jak każdy z tych trzech projektów – także wzbudza wiele kontrowersji. Pojawiają się do niego uwagi głównie ze strony samych lekarzy, któ­rzy mają w tym zakresie największą wiedzę. Jeśli nie będzie dodatkowych środków, to kolejki, zdaniem większości, przesuną się z jednego sektora do drugie­go i tak naprawdę niewiele w tym zakresie się zmie­ni. Również kontrowersje i obawy budzi wprowadze­nie tzw. zielonej karty dla pacjentów onkologicznych.

Ale moje pytanie dotyczy trochę innego zakresu. Czy ministerstwo, proponując zniesienie limitów w onkologii, rozważa również zniesienie limitów w zakresie opieki paliatywnej? Ten projekt takiego uregulowania nie zakłada, a jest rzeczą nieludzką, aby pacjenci, którzy przegrali walkę z rakiem, mu­sieli czekać w kolejce na miejsce w hospicjum, by god­nie i bezboleśnie umrzeć. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

O zabranie głosu proszę pana posła Tomasza La­tosa.

Poseł Tomasz Latos:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni państwo, zwracam się przede wszystkim do klubów koalicyjnych, ale być może jeszcze innych, które mają zamiar głosować za przyjęciem tego pro­jektu ustawy. Tu w ogóle nie ma mowy o kolejkach. Minister w najmniejszym stopniu nie rozwiąże prob­lemu kolejek ani do onkologa, ani do kogokolwiek innego. Wskutek tej nowelizacji będziemy dłużej oczekiwać na wizytę u dermatologa czy okulisty. Tak, panie premierze Piechociński. Są żniwa. Zamiast iść prosto do okulisty czy dermatologa, trzeba będzie najpierw iść do lekarza rodzinnego.

Pomijając już te sprawy, to w tym wszystkim, sza­nowni państwo, chodzi tak naprawdę o jedno – żeby minister Arłukowicz jednoosobowo decydował o wszyst­kim, co dzieje się w ochronie zdrowia. Państwo to poprzecie i wraz z nim weźmiecie za to odpowiedzial­ność. (Dzwonek) Państwo wraz z nim weźmiecie od­powiedzialność za ten bałagan, który powstanie, za to, że być może pomożemy gdzieś pacjentom onkolo­gicznym, ale pozostałych chorych na inne śmiertelne choroby wypchniemy z kolejki...

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Poseł Tomasz Latos:

…odsuniemy na później…

Marszałek:

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Poseł Tomasz Latos:

…będą dłużej czekać na diagnostykę czy na moż­liwość udania się do lekarza.

Marszałek:

Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas minął. Dzię­kuję uprzejmie.

Pan Piotr Chmielowski.

Bardzo proszę.

Poseł Piotr Chmielowski:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W tym projekcie ustawy znajduje się pewien wytrych. Pan minister Arłukowicz oprócz różnych innych osób będzie powo­ływał między innymi dyrektorów oddziałów regio­nalnych NFZ.

Panie premierze – bo jest pan premier Piechociń­ski – przecież po zmianie rządu spowoduje to pewne­go rodzaju wydłużenie kolejek w instytucjach zajmu­jących się problemem bezrobocia, bo wraz z mini­strem, który będzie odchodził, będą musieli odejść również wszyscy jego nominaci. Jeśli założymy, że pan minister Arłukowicz będzie pracował tak jak do tej pory i wybierze osoby tak kompetentne jak on, to trzeba się będzie ich – podobnie jak ministra Arłuko­wicza – pozbyć.

Czy to musi być zapis ustawowy? Czy musimy w ten sposób przysparzać naszemu państwu kłopo­tów? Czy naprawdę ta sytuacja nie daje wiele do my­ślenia? (Dzwonek) Trzeba będzie odwoływać setki ludzi, których powołał Arłukowicz. Dziękuję.

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Odpowiedzi udzieli minister zdrowia pan Bartosz Arłukowicz.

Bardzo proszę.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie pośle, pra­cujemy nad kwestią dotyczącą opieki paliatywnej nie w kontekście zmian ustawowych, tylko produktów finansowych NFZ. Tak, opieka paliatywna wymaga zmian finansowych i między innymi dzięki wypro­wadzeniu z NFZ wyceny procedur prace nad tym będą przebiegały szybciej i sprawniej.

Odniosę się do tego polityczno-medialnego zabie­gu straszenia przez pana pacjentów. Panie pośle, jest pan w tym specjalistą. W czasie debaty nad wotum nieufności trzy razy próbował pan odwoływać mini­stra, straszyć pacjentów. Jak widać, z takim efektem, jaki mamy dzisiaj. Panie pośle, tu nie ma co filozofo­wać. Zastanawiam się, jaką rekomendację przekazał pan panu prezesowi. Czy jesteście za skróceniem kolejek, czy przeciw? To prosty wybór. Tu nie trzeba dużo myśleć, powinno się udać. Czerwone bądź zie­lone. Za skróceniem kolejek albo przeciw, za zniesie­niem limitów w onkologii albo przeciw. (Gwar na sali) Za tym, że nie będzie kolejek w onkologii, albo przeciw. To prosty wybór.

(Głos z sali: To nie jest tak.)

Panie pośle, proszę rekomendować prezesowi pana partii wybór między tym, że albo są limity w onkologii, albo ich nie będzie, albo są kolejki, albo będą krótsze. To jest czerwone albo zielone. Decyzja. (Poruszenie na sali, oklaski)

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Nie, tak nie jest.)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad całością pro­jektu ustawy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w ca­łości projektu ustawy o zmianie ustawy o świadcze­niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, w brzmie­niu proponowanym przez Komisję Zdrowia, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i na­cisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów, za oddało głos 227 posłów, przeciwnego zdania było 34 posłów, 166 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso­wanych ze środków publicznych oraz niektórych in­nych ustaw.


Rozpatrzenie punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2504, 2588 i 2588-A) – trzecie czytanie.


Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. po­rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdro­wia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 2504, 2588 i 2588-A) – trzecie czytanie.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji panią poseł Beatę Małecką-Liberę.

Poseł Sprawozdawca Beata Małecka-Libera:

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie Komi­sji Zdrowia do rządowego projektu, druk nr 2588-A. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone trzy poprawki, z których dwie Komisja Zdrowia na wczo­rajszym spotkaniu odrzuciła.

Dzisiaj rano wpłynęło na moje ręce oficjalne sta­nowisko Klubu Parlamentarnego PSL, który drugą z rekomendowanych przez siebie poprawek wycofuje. Tak więc Wysokiej Izbie rekomenduję dwie poprawki: jedną odrzucić, drugą przyjąć. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2504.

Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedsta­wia również poprawki, nad którymi głosować będzie­my w pierwszej kolejności.

Poprawka nr 2 została wycofana.

Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

W 1. poprawce do art. 15a ust. 1 – widzę, panie pośle, przeczytam treść poprawki – wnioskodawcy proponują, aby w ramach samodzielnego wykonywa­nia świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych także pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa miały prawo samo­dzielne ordynować określone leki i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana posła Pio­tra Chmielowskiego.

Poseł Piotr Chmielowski:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Otóż to jest bardzo dobry pomysł, aby pielęgniarki mogły ordynować leki, co do tego nie mam najmniej­szych wątpliwości. Tylko, panie ministrze, nie powie­dział nam pan ani na posiedzeniu komisji, nie ma też w żadnym dokumencie jednej istotnej rzeczy: w jaki sposób siostry będą podejmowały kontrakt z NFZ-em, to jest pierwsza sprawa, i w jaki sposób będą prowadziły kartoteki.

Przypominam, panie doktorze, zwracam się w tej chwili, używając tytułu zawodowego, że dzisiaj spe­cjalista przed końcem dnia pracy, żeby nie być kara­nym bezsensownie, traci przynajmniej półtorej go­dziny na uzupełnianie kartotek pacjentów, których przyjął. Czy chce pan, żeby robiły to również pielęg­niarki, żeby odchodziły od łóżek, w momencie kiedy zaordynują lek? Nie ma tego, nie przedstawił pan wersji prowadzenia kartoteki. Czy ma pan coś do po­wiedzenia w tej kwestii? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Pani poseł Anna Zalewska.

Bardzo proszę, pani poseł.

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Rzeczywiście w Na­rodowym Funduszu Zdrowia nie ma pieniędzy, bę­dzie mniej pieniędzy. Każdy z uczestników systemu będzie miał więcej obowiązków, w tym pacjent obo­wiązek dłuższego czekania w kolejce. I kwestia pod­noszona w tejże poprawce i w tymże zapisie. Panie ministrze, proszę odpowiedzieć, bo pana nie było. Kiedy pielęgniarki podnosiły tę kwestię, było nerwo­wo przez moment, bo przegłosowaliśmy to, później państwo zrobili reasumpcję głosowania nad całą ustawą jako niewłaściwą, koleżanki z Platformy Oby­watelskiej to zrobiły, mianowicie pielęgniarki podno­siły, że potrzebują trzech lat, żeby w sposób odpowie­dzialny dla pacjenta przygotować się do realizacji tychże zapisów. Jednocześnie (Dzwonek) podnosiły kwestię zbyt dużego obciążenia zadaniami i braku pieniędzy. Dziękuję.

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Odpowiedzi udzieli minister zdrowia pan Bartosz Arłukowicz.

Bardzo proszę, panie ministrze.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Panie pośle, każdy kto podejmuje decyzje w syste­mie ochrony zdrowia, musi prowadzić dokumentację medyczną, to jest oczywiste. Niezależnie od tego, czy wypisuje skierowanie, receptę, zlecenia lekarskie, dokumentacja medyczna musi być prowadzona. A pani poseł pomyliły się ustawy. Rozumiem, że to trudna materia, ale warto chociaż poczytać uzasadnienia, jeśli ciężko przeczytać ustawy. To nie przy tej ustawie była reasumpcja, pani poseł, przy ustawie o świad­czeniach. Teraz, z jednej strony, pani mówi, że pie­lęgniarki powinny mieć wyższe kompetencje, z dru­giej strony, za rzecz straszną uważa pani, że te kom­petencje im chcemy przekazać. Tak, pielęgniarki to jest świetnie wyszkolona grupa zawodowa, z ponad 200 tys. pielęgniarek ponad 100 tys. ma wyższe wy­kształcenie i chcemy, żeby pielęgniarki miały wyższe kompetencje i mogły to realizować w normalnej, co­dziennej opiece nad pacjentem.

Rozumiem, że pani tak do końca nie wie, trochę jest pani za, trochę przeciw, tak jak w poprzedniej ustawie. Ani zielone, ani czerwone, to pomarańczo­we. Kłopoty z podjęciem decyzji rozumiem, zaś my po długiej dyskusji przychylamy się i popieramy tę poprawkę, aby wszystkie pielęgniarki z kursem spe­cjalistycznym i wyższym wykształceniem mogły wy­pisywać recepty w ramach rozporządzenia, w którym przedstawimy listę tych leków. Dziękuję.

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 271 posłów, przeciwnego zdania było 7 posłów, 149 posłów wstrzy­mało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

Poprawka nr 2 została wycofana.

W 3. poprawce do art. 15a ust. 6 wnioskodawcy proponują, aby także pielęgniarka i położna posiada­jące tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa miały prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycz­nej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.

Bardzo proszę, pani poseł Anna Zalewska.

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pan naprawdę niczego nie rozumie. Ma pan przygo­towaną swoją własną narrację i jeżeli ktokolwiek zapyta o cokolwiek, pan i tak powie swoje, co pan sobie przygotował. Użyłam wyrazu „cytat”, bo był to cytat ze stanowiska izb pielęgniarskich. Proszę pań­stwa, à propos tego, co proponuje pan minister, pro­szę, żebyście państwo popatrzyli na końcówkę zapisu. Mianowicie pielęgniarka, położna będzie mogła wy­stawiać skierowania na wykonanie określonych ba­dań diagnostycznych. Ustaliliśmy, że będzie to pozy­tywna selekcja zaproponowana w rozporządzeniu. Ale uwaga, dalej: w tym medycznej diagnostyki labo­ratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyż­szone ryzyko dla pacjenta. Pan minister nie potrafił tego zdefiniować. Bardzo proszę o tę definicję teraz. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania. (Poruszenie na sali)

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 3. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 252 posłów, 2 posłów było przeciwnego zdania, 173 posłów wstrzy­mało się od głosu.

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Niech pan to nam wyjaśni.)

Pani poseł, zalecam odrobinę spokoju.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę przyjął.

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Pan to wyjaśni. Boję się teraz.)

Bardzo proszę o zabranie głosu... (Poruszenie na sali)

Mam zapisanego na liście pana posła Łukasza Krupę jako pierwszego, panie pośle. (Wesołość na sali)

Bardzo proszę.

Poseł Łukasz Krupa:

Dziękuję.

Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Sytuacja pielęgniarek i położnych w Polsce jest bar­dzo trudna. Średnia wieku wynosi 48 lat, a w pod­stawowej opiece zdrowotnej – aż 57. Nie ma w pol­skim systemie prawnym uregulowań co do minimal­nych norm dotyczących zatrudnienia pielęgniarek i położonych przy udzielaniu świadczeń w ramach NFZ. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada sta­tystycznie 5,4 pielęgniarki, podczas gdy średnia unij­na wynosi około 10, a są takie kraje jak Dania czy Norwegia, gdzie ten wskaźnik wynosi około 15. Mam zatem pytanie: Czy w obecnej sytuacji ciężkiej pracy, jaką wykonują pielęgniarki, często niedocenionej, takie zwiększenie ich uprawnień nie jest niedźwie­dzią przysługą? Czy ministerstwo ma jakiś komplek­sowy program dotyczący poprawy sytuacji pielęgnia­rek i położnych, tak aby już teraz poprawić ich sytu­ację, a w przyszłości zapewnić odpowiednią liczbę pielęgniarek i położnych? (Dzwonek) Ostatnie pyta­nie: Czy w związku z taką zmianą i zwiększeniem uprawnień minister Arłukowicz poprze złożony przez nas w marcu projekt ustawy, który ma na celu ure­gulowanie kwestii minimalnej liczby lekarzy, pielęg­niarek i położnych oraz osób wykonujących zawody medyczne? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Proszę o zabranie głosu pana posła Piotra Chmie­lowskiego.

Poseł Piotr Chmielowski:

Dziękuję.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Ten pakiet ustaw, między innymi projekt ustawy, nad którym będziemy w tej chwili głosować, miał ograniczyć kolejki. Panie ministrze, może pan stanie przed Wysoką Izbą i powie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Otóż w 2016 r. Panie ministrze, wtedy nie będzie już pan ministrem zdrowia. Trzeba będzie wówczas to naprawić przed wejściem tej ustawy w życie. I to jest chyba najlepszy element tej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Odpowiedzi udzieli minister zdrowia pan Bartosz Arłukowicz.

Bardzo proszę.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Panie pośle, nie wiem, co pan będzie chciał napra­wiać, bo rozumiem, że będzie pan chciał odebrać kompetencje pielęgniarkom, żeby nie mogły wypisy­wać recept. Koncepcja godna szacunku.

Drodzy państwo, ta zmiana jest wprowadzana w taki sposób, aby można było spokojnie przygotować środowisko pielęgniarskie do wypisywania recept i aby dać możliwość wyboru. Sedno tej ustawy tkwi w tym, że nie zmuszamy żadnej pielęgniarki do wy­pisywania recept, tylko pozwalamy na to tym pielęg­niarkom, które tego chcą i odbędą specjalistyczny kurs.

(Poseł Tomasz Makowski: Włącznie ze zwiększe­niem zatrudnienia.)

Nie widzę żadnego powodu, żeby każdej pielęg­niarce w tym kraju odebrać możliwość wypisywania recept, zamiast pozwolić na to tym pielęgniarkom, które chcą to robić dla swoich pacjentów. (Poruszenie na sali) Dla pacjentów, panie pośle, pielęgniarki chcą to robić dla pacjentów. Natomiast ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. z bardzo prostej przyczyny. Rok 2015 chcemy poświęcić na przygotowanie odpo­wiedniej liczby kursów specjalistycznych, w ramach których pielęgniarki, które będą chciały wypisywać recepty, będą mogły przejść przeszkolenie. Dziękuję bardzo.

(Poseł Tomasz Makowski: A zwiększenie zatrud­nienia?)

Marszałek:

Dziękuję bardzo, panie ministrze.

Przystępujemy do głosowania nad całością pro­jektu ustawy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w ca­łości projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położonej oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2504, wraz z przyjętymi poprawkami, zechce pod­nieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 227 posłów, przeciwnego zdania było 165 posłów, 35 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz nie­których innych ustaw.


Rozpatrzenie punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587 i 2587-A) – trzecie czytanie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. po­rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdro­wia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia (druki nr 2503, 2587 i 2587-A) – trzecie czytanie.

Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji panią poseł Alicję Dąbrowską.

Poseł Sprawozdawca Alicja Dąbrowska:

Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas drugiego czytania zgłoszono 6 poprawek. Komisja Zdrowia w dniu 21 lipca rozpatrzyła zgło­szone poprawki i wnosi o ich odrzucenie. Nad popraw­kami 2., 3., 4. i 5. należy głosować łącznie. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2503.

Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedsta­wia również poprawki, nad którymi głosować będzie­my w pierwszej kolejności.

Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany do ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

W 1. poprawce do art. 3 ust. 1 wnioskodawcy pro­ponują, aby konsultantem mogła być osoba, która między innymi wykazuje się osiągnięciami organi­zacyjnymi, dydaktycznymi i naukowymi w danej dziedzinie medycyny i właściwą postawą etyczną, dającymi rękojmię należytego i bezstronnego wyko­nywania zadań konsultanta.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Pan poseł Chmielowski zabierze głos celem zada­nia pytania.

Poseł Piotr Chmielowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przed chwilą pani przeczytała tę poprawkę w całości. Myślę, że więk­szość nie słuchała (Poruszenie na sali), więc przeczy­tam: aby konsultantem mogła być osoba, która mię­dzy innymi wykazuje się osiągnięciami organizacyj­nymi, dydaktycznymi i naukowymi w danej dziedzi­nie medycyny i właściwą postawą etyczną, dającymi rękojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Otóż Platforma chce tę poprawkę odrzucić, jak rozumiem, pan minister również. Chciałbym zapytać pana ministra: Jakież to kompetencje musi posiadać konsultant, aby zyskał pana przychylność? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. (Poruszenie na sali, wesołość na sali)

Pan poseł dowcipy teraz opowiada czy słucha od­powiedzi?

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

W poprawce, którą zgłosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, klub PiS wnosi, abyśmy oce­niali właściwą postawę etyczną konsultanta krajo­wego. A więc jak PiS ma oceniać postawę etyczną, to ja muszę być przeciw, i to na twardo. Jeśli zaś pan pyta o to, jakie warunki musi spełniać konsultant krajowy, to, panie pośle, kto jak kto, ale pan jest bar­dzo doświadczonym politykiem i posłem i pan dosko­nale wie, że konsultant krajowy przede wszystkim musi unikać konfliktu interesów.

(Głosy z sali: Ooo!)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do…

A pani poseł, przepraszam, w jakim trybie? Pyta­nie?

Proszę bardzo.

Poseł Anna Zalewska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drogie Koleżanki i Koledzy z Platformy Obywatelskiej i PSL! Jeżeli trzeba ministrowi zdrowia definiować słowo „etyka”, to nie nadaje się na ministra zdrowia. (Poruszenie na sali, oklaski)

(Poseł Stefan Niesiołowski: A wy do czego się na­dajecie?)

Marszałek:

To nie było pytanie, pani poseł.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 1. po­prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 424 posłów. Za oddało głos 159 posłów, przeciwnego zdania było 262 posłów, 3 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

W 2. poprawce do art. 4 wnioskodawcy proponują utrzymać obowiązujące ust. 5 i 6.

Z poprawką tą łączą się poprawki od 3. do 5.

Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie.

Komisja wnosi o ich odrzucenie.

Bardzo proszę o zadanie pytania przez panią po­seł Józefę Hrynkiewicz.

Poseł Józefa Hrynkiewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Te wszystkie trzy ustawy, nad którymi tutaj procedujemy w trzecim czytaniu, są dowodem na to, jak źle pracuje minister zdrowia i jak źle pracuje nasz Sejm.

(Głos z sali: Ooo!)

To jest następna pożywka dla Trybunały Konsty­tucyjnego, który będzie musiał rozpatrzyć bardzo wiele przyjętych tutaj zapisów.

Chcę jednak zadać panu ministrowi pytanie, po­dziwiając jego niezwykłą genialność, jaką wykazuje się dzisiaj na sali. Chciałabym zapytać, dlaczego pan odrzuca tak prostą poprawkę, w której prosimy o tak niewiele, żeby pan, powołując konsultanta krajowe­go, zasięgnął opinii stowarzyszeń naukowych. Prze­cież nie ma w tym nic złego. Nie musi pan liczyć się z tą opinią. Prosimy tylko, żeby pan zasięgnął opinii. Co stoi na przeszkodzie, panie ministrze, że pan od­rzuca normalny, demokratyczny tryb doboru kadry obowiązujący w krajach (Dzwonek), w których mamy do czynienia ze społeczeństwem obywatelskim? Dla­czego od 3 lat główny inspektor sanitarny zatrudnio­ny jest jako pełniący obowiązki? Dlaczego pan, zmniejszając kolejki, jednocześnie zwalnia dyrektora szpitala onkologicznego w Olsztynie za to, że nie sto­sował tych kolejek? Jak to jest? Proszę w swojej nie­zwykłej genialności wytłumaczyć te sprzeczności. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo, pani poseł. Czas minął. Dzięku­ję bardzo.

Odpowiedzi udzieli minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Proszę, panie ministrze.

(Poseł Stefan Niesiołowski: Nie odpowiadaj.)

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Pani Poseł! W ustawie jest zapis, że minister może zasięgnąć opinii towarzystwa naukowego. I będzie zasięgał, bo może. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem po­prawek od 2. do 5., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 425 posłów. Za oddało głos 140 posłów, przeciwnego zdania było 254 posłów, 31 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił.

W 6. poprawce do art. 8c ust. 3 wnioskodawcy proponują, aby konsultant miał obowiązek złożenia kolejnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku jakiejkolwiek zmiany stanu faktyczne­go przedstawionego w poprzednim oświadczeniu, w ter­minie 2 miesięcy od dnia zaistnienia takiej zmiany.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem 6. poprawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 419 posłów. Za oddało głos 173 posłów, przeciwnego zdania było 224 posłów, 22 posłów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.

Przystępujemy do głosowania nad całością pro­jektu ustawy.

Bardzo proszę, pan poseł Łukasz Krupa.

Poseł Łukasz Krupa:

Dziękuję.

Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Tutaj proste pytanie – wielu lekarzy, którzy byli lub są konsultantami, mówi o tym, że po wprowadzeniu tej ustawy ci najbardziej doświadczeni lekarze, któ­rych fachowość rzeczywiście wynika z wieloletniego doświadczenia z pracy w wielu różnych środowi­skach, po prostu nie będą już tymi konsultantami, nie chcą być z powodu nałożenia tego obowiązku biurokratycznego, skomplikowanego, również obo­wiązku poprawiania w ciągu 14 dni tych oświadczeń, o których ta ustawa mówi. I właśnie pytanie do mi­nistra Arłukowicza: Panie ministrze, nie ma pan takiej obawy, że o ile teraz być może najlepsi lekarze zostają konsultantami, to po wprowadzeniu tej usta­wy ci najlepsi wycofają się, a konsultantami będą lekarze, którym będzie zależało na tym prestiżu bar­dziej niż na pełnieniu tej funkcji, i czy ostatecznie nie przełoży się to po prostu na jakość pracy tych kon­sultantów i opinii przez nich wygłaszanych? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo, panie pośle.

Odpowiedzi udzieli minister zdrowia pan Bartosz Arłukowicz.

Bardzo proszę.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! W usta­wie nie ma zapisów, które mówiłyby o licznych biu­rokratycznych obowiązkach konsultantów, jest za to bardzo jasny zapis mówiący o tym, że jeśli ktoś pełni funkcję konsultanta krajowego lub wojewódzkiego, musi upublicznić swoje dochody związane między innymi z koncernami farmaceutycznymi. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo.

Marszałek:

Przystępujemy do głosowania nad całością pro­jektu ustawy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w ca­łości projektu ustawy o zmianie ustawy o konsultan­tach w ochronie zdrowia, w brzmieniu przedłożenia zawartego w druku nr 2503, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 427 posłów. Za oddało głos 228 posłów, przeciwnego zdania było 33 posłów, wstrzymało się od głosu 166 posłów.

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

Ogłaszam 5 minut przerwy.


Zobacz inne stenogramy: